Gwleidydd

Dyma ymdrech ar greu Blog gwleidyddol i Gymru yn y Gymraeg. Wna i ddim eich cam-arwain - mae gennyf farn a thueddiadau gwleidyddol amlwg, ac mi fydda nhw'n amlygu eu hun wrth i mi flogio. Mwynhewch y gwleidydda, ac unwch yn yr hwyl.

24.11.04

Hunsawdd o ofnRoedd araith y ‘Frenhines’ ddoe yn canolbwynio ar ddiogelwch.
Treni mawr bod y llywodraeth yn gwneud mor a mynydd o ‘ddiogelwch’ – yn hala ofn ar bobl ac yn creu hunsawwd lle y bydd hawl gan yr heddlu a’r wladwriaeth i anwybyddu hawliau dynol pobl yn enw ‘diogelwch’.

Cymrwch er enghraifft yr ASBOs (Anti Social Behaviour Orders) sydd wedi dod i’r feu yn ddiweddar. Yr hyn mae pethau o’r fath yn wneud, yn fwy na dim arall, yw gwthio pobl i ffwrdd, yn brandio pobl yn ‘thygs’ yn ‘ddrwg’ neu beth bynag ac yn datgan nad oes croeso i bobl o’r fath yn ein cymdeithas gwar ni. Yr hyn mae hynny’n greu yw dwy ddosbarth o bobl – y Ni a Nhw. Mae’n atgoffa fi rywfaint o’r ffilm ‘Judge Dread’ lle mae ‘gwehilion cymdeithas’ yn cal eu gwthio i ‘slyms’ neu i dir diffrwyth – yn ddigon tebyg i Van Demon’s Land ac Awstralia gant a hanner o flynyddoedd yn ol.

Mae’r syniad yma o gardiau adnabod mond ymestyn ac yn ehangu ar hyn.

Does dim tystiolaeth y byddan nhw’n gwneud ‘y wlad’ yn lle mwy diogel – yn wir mae gan Sbaen drefn o’r fath eisioes a llwyddodd y bomwyr i ffrwydro bom yn Madrid - mond ffordd i’r llywodraeth a’r heddlu gael cadw trac ar bobl a sicrhau fod dinasyddion yn gweithredu yn unol a ewyllys y llywodraeth yw hyn. Ac mae’n nhw’n honni ein bod ni mewn gwlad ddemocrataidd, ac yn mynd i ryfeloedd gan ladd cannoedd o filoedd o bobl yn enw democratiaeth!!! Bydd cardiau adnabod o’r fath yn golygu fod pobl sydd a daliadau gwahanol – yn benodol o gefndiroedd ‘ethnig’ – yn cael eu discrimineiddio.
Joc llwyr. Wrth gwrs mae yna honiadau fod y mwyafrif o bobl yn ei gefnogi, ac mae’n siwr fod hynny’n wir. Mae’r mwyafrif o bobl yn wyn, siarad Saesneg, yn honni i ddod o gefndir ‘Cristnogol’, ac yn carbon copy bron o’r person gwyn sy’n byw drws nesa. Mae dweud fod rhywbeth yn ‘fygythiad’ iddyn nhw ond fod yna ffordd o waredu’r bygythiad yma yn bownd o apelio. Mae hyn yn chwarae ar yr un emosiynnau, hunanoldeb, a’r BNP. Mae’n mynd i olygu fod ein dosbarth canol gwyn Seisnig (a Chymraeg, ond mae nifer o’r Cymry yn poeni dim am hyn achos ein bod ni’n byw o dan y drefn Brydeinig ac yn gwneud yn llewyrchus iawn ohono diolch yn fawr iawn) yn ddiogel. Mae hefyd yn golygu fod pethau am aros fel ag y mae nhw gyda’r 10% cyfoethocaf yn aros yn y 10% hynny, a’r tlotaf a’r mwyaf anghenus – sydd yn dod o gefndiroedd difreintiedig, tlawd, sydd a hanes o ‘dorri’r gyfraith’ (oherwydd amgylchiadau, ond manylion yw hynny, pam poeni ein hunen gyda manylion dibwys o’r fath), ethnig – eu bod hwy i gyd yn aros yn eu lle!

Mae’n flin gyda fi i rygni ymlaen am y peth fel hyn, ond mae’r cwbwl yn dechrau gyda addysg. Rhaid addysgu plant yn gynar o werthoedd a daliadau sylfaenol. Rhaid rhoi balchder yn ol i bol, gan gael gwared o’r gwahanol ddosbarthiadau sydd yn bodoli yn ein cymdeithas gan sicrhau fod pawb yn gwe;d gwerth yn eu cyd-ddyn, fod pawb yn gydradd waeth beth fo eu swydd.

www.no2id.net
Arwyddwch y ddeuseb yn erbyn cardiau adnabod http://www.no2id-petition.net/

Danfonwch e-bost ata i am y pwnc yma Nol i'r Top

2.11.04

Ta-Ta Kennedy?Ymddiheuriadau lu mod i heb fod yma ers cyhyd.
Ond ta waeth, wy am roi ymdrech ar broffwydoliaeth wleidyddol.

Mae Lembit Opik, AS i'r Democratiaid Rhyddfrydol, arweinydd y DemRhydd yng Nghymru a'r AS dros Faldwyn, wedi bod yn llythyru y Western Mail yn ddiweddar, ac mae'n rhaid dweud ei fod yn ddiddorol iawn yn beth mae'n ddweud. Dim achos y cynnwys deallwch, ond oherwydd y gwirioneddau eraill a geir o ddarllen rhwng y llinellau.

Mae wedi bod yn amddiffyn safbwynt y DemRhydd i beidio a chefnogi yr ymgyrch i Uchelgyhuddo Blair.

SIR - Glyn Morris's letter (October 18) misunderstands why the Liberal Democrats are not supporting moves to impeach the Prime Minister over Iraq.

When I first heard the idea, I was tempted by it. But, on reflection, I feel impeachment is a distraction. It misses the point.

We see the war in terms of questions of judgment and trust. The case against the Prime Minister is a political one which the Liberal Democrats will continue to pursue with the same vigour and clarity of thought we have shown for the last two years.

We don't need to impeach the Prime Minister to prove his monumental bad judgment. Charles Kennedy has shown that by challenging Blair directly at the dispatch box every week.

The most effective form of trial on this issue is guaranteed. Trial by voter - at the next general election.

LEMBIT OPIK MPI bob pwrpas yr hyn mae’n ddweud a dangos yw natur hyder y Lib Dems wrth wynebu yr etholiad nesaf.

Mae’n nhw wedi adnabod y mater o ‘trust’ yn Blair fel un o’r ‘vote winners’ – fel yn wir mae pob plaid arall a hyd yn oed Llafur ei hun yn dechrau cydnabod erbyn hyn. Hefyd y cwestiwn o Irac yw un arall o’r prif ‘vote winners’. Mae’r ymgyrch I uchelgyhuddo Blair yn rhoi hyn oll yn y fantol. Byddai ei uchelgyhuddo yn llwyddiannus yn cael gwared ar Blair ac yn cau pen y mwdwl ar y ddadl ynghylch Irac (fel ag y mae – byddai’r cwestiynnau am a ddylai llywodraethau weithredu fel y gwnaeth Blair a Llafur yn ystod y rhyfel a chyn hynny yn parhau). O safbwynt pleidleisiau ac etholiadol gall y Democratiaid Rhyddfrydol ddim fforddio cefnogi’r ymgyrch.

Dengys hyn yn glir felly nad mater o egwyddor mo’I safiad ar Irac ond yn hytrach un o fanteisio etholiadol. Diolch Lembit am ddangos hynny mor glir I ni.

Serch hynny, mae arna I ofn fod y Dem Rhydd am gael trwyn gwaedlyd – hyd yn oed torri eu trwynnau. Mae nhw’n disgwyl bod yn brif wrthblaid yn dilyn yr etholiadau nesaf. Dyna yw eu cred a’I targed, ac wy’n credu eu bod nhw yn byw mewn byd breuddwyd. Er gwaethaf eu perfformiadau da diweddar mewn isetholiadau alla I ddim gweld y patrwm yn trosglwyddo I etholiad ‘cyffredinol’.

Bydd yna bleidlais brotest yn erbyn Llafur, ac mae yna beryg gwirioneddol yr aiff hi I’r Ceidwadwyr. Dyna pam fo y DRh yn targedu y seddau Llafur bregus. Y tebygrwydd yw os yw sedd yn gallu mynd tair ffordd mai I’r Ceidwadwyr yr aiff hi ermwyn cadw Llafur mas. Mae cefnogwyr y DemRhydd yn naturiol Geidwadol, ac wedi bod erioed. Y cwestiwn yw a fydda nhw yn newid trend a phatrwm diweddar I fynd yn ol at y Ceidwadwyr – rwy’n credu y gwna nhw. Rwy hefyd yn argyhoeddiedig mai Llafur fydd yn llywodraethu ond gyda nfer dipyn yn llai – yn wir lawr I 20 neu lai.

Mae pol piniwn diweddar yn dangos cefnogaeth Llafur +3, Ceidwadwyr +7, DRh –10. Sai’n ame yr aiff y DRh lan efallai hyd yn oed 10 sedd arall, ond byddan nhw ddim yn wrthblaid, a bydd holl amser ac adnoddau y Blaid wedi bod yn wastraff. Byddan nhw wedi eu dadrithio a bydd lot o ‘soul searching’ a Kennedy gaiff y bai. Bydd yna frwydyr am arweinydd, ac yna ymhen ychydig bydd y DRh yn crebachu yn ol.

Dyna broffwydoliaeth Y Pyndit!

Danfonwch e-bost ata i am y pwnc yma Nol i'r Top

Diwedd Irac ar yr agenda wleidyddol?Beth bynnag fo canlyniadau etholiad arweinyddol America heno, gall olygu mai dyma fydd diwedd testun 'Irac' ar yr agenda wleidyddol - er mawr ryddhad i Blair a Llafur, ond er rhwystredigaeth anferthol i bob Plaid arall, yn enwedig PC/SNP a'r DRh.

Ystyriwch, pe enillai Bush yna bydd hynny yn cael ei ddefnyddio fel esgus i gyfiawnhau'r cwbwl; bydd pobl yn cael eu dadruthio a bydd Blair a Bush yn gallu parhau a'u polisiau tramor ffiaidd gan ddangos fod America yn cefnogi (ac os yw America yn cefnogi, yna mae hynny'n ddigon da i Brydain). Bydd lefel y dadruthio yn anferthol, gyda pobl yn dweud "beth yw'r pwynt?" ym mhob gwlad. Mae hynny yn beryg gwirioneddol.

Pebai Kerry yn ennill yna ar yr un llaw byddai carfan o fewn y 'mudiad' a wrthwynebodd y rhyfel yn datgan mai dyna ddiwedd yr ymgyrch - carfan cofiwch, nid y mwyafrif, er enghraifft carfan 'anti-Bush' y Blaid Lafur (syd yn sylweddol iawn). Ie, peth mewnol Llafur byddai yn fwyaf, ond dyma o bosib un o brif arfau y mudiad sef yr ansefydlogrwydd mewnol o fewn Llafur sydd yn ysgwyd y top ac felly yn dwyn pwysau, araf ond cyson, ar Blair a'r Cabinet. Byddai rhan holl bwysig o'r mudiad yn diflannu. Hefyd mae peryg y byddai rhan o'r farn gyffredin yn troi ac yn datgan buddigoliaeth, gan gredu - yn gam - mai Bush ei hun oedd y peryg.

Mae'n bwysig nad yw hyn yn digwydd ac ein bod ni yn cadw'r sylw ar gamau Blair. Mae'r mudiad gwrth-ryfel wedi clymu Bush a Blair yn un yn y gorffenol sydd wedi profi i fod yn arf hynod bwerus, ond gall hynny nawr brofi i fod yn niweidiol. Rhaid i ni nawr wahanu'r ddau a dangos fod yn rhaid i Blair ei hun fod yn atebol i weithredoedd Prydain, nid fod e'n talu'r pris 'by proxy' Bush, neu fod llwyddiant Blair yn anochel 'by proxy' llwyddiant Bush.

Danfonwch e-bost ata i am y pwnc yma Nol i'r Top